Healing & Creation by Claudia

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

 1. H&C by Claudia: Healing&Creation by claudia, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Tulpstraat 36, 4587 AZ te Kloosterzande, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 85663654. 
 2. Wederpartij: ieder natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met H&C by Claudia een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: H&C by Claudia en de Wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan H&C by Claudia Producten en/of Diensten levert.
 5. Webwinkelbestelling: een Overeenkomst tussen Partijen die rechtstreeks middels het bestelproces op de Website tot stand is gekomen en in het kader waarvan H&C by Claudia zich jegens de Wederpartij verbindt tot de levering van Producten. 
 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door H&C by Claudia aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, edelstenen, sieraden en essentiële oliën. 
 7. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door H&C by Claudia te verlenen diensten, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, energetische healingen, inwijdingen in diverse reiki-vormen en tarot-readingen. 
 8. Sessie: elke afzonderlijke, in het kader van de Overeenkomst, door H&C by Claudia aangeboden en te verzorgen healing, inwijding of reading, op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek. 
 9. Website: www.healingandcreation.nl. 
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van H&C by Claudia tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig. 
 2. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig onder omstandigheden ongeldig is, blijven de overige bepalingen van toepassing en zijn Partijen verplicht om in onderling overleg een vervangende regeling af te spreken die wat betreft betekenis zoveel mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

 1. Elk aanbod van H&C by Claudia tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. H&C by Claudia kan haar aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog intrekken. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van een Webwinkelbestelling, zal H&C by Claudia onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen. 
 2. Indien een aanbod van H&C by Claudia een duidelijke fout of vergissing bevat, is het aanbod ongeldig, tenzij H&C by Claudia anders besluit. 
 3. Iedere Overeenkomst komt, tenzij sprake is van intrekking van het aanbod als bedoeld in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van H&C by Claudia op de daartoe door H&C by Claudia aangewezen wijze heeft geaccepteerd. In geval van een Webwinkelbestelling zal H&C by Claudia deze, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen. 
 4. Indien H&C by Claudia de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd. 

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ WEBWINKELBESTELLINGEN 

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Wederpartij een Webwinkelbestelling tot 14 dagen nadat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden.  
 2. De Wederpartij heeft geen recht van ontbinding bij:  
 3. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
 4. de levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
 5. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. 
 6. De Wederpartij kan de Webwinkelbestelling ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door H&C by Claudia aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij H&C by Claudia. Zo spoedig mogelijk nadat H&C by Claudia in kennis is gesteld van het voornemen van de Wederpartij om de Webwinkelbestelling te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal H&C by Claudia de ontbinding van de Webwinkelbestelling per e-mail bevestigen. 
 7. De Wederpartij dient gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de Producten en de verpakkingen daarvan. De Wederpartij mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Wederpartij de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. 
 8. Indien de Wederpartij van het recht van ontbinding gebruik maakt, dient de Wederpartij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan H&C by Claudia te retourneren. 
 9. De Wederpartij is aansprakelijk voor de waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. H&C by Claudia is gerechtigd deze waardevermindering aan de Wederpartij in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Wederpartij reeds ontvangen betaling. 
 10. Teruglevering van Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Wederpartij de Webwinkelbestelling conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden. 
 11. De kosten van retournering van Producten komen voor rekening van de Wederpartij. 
 12. H&C by Claudia zal de eventueel reeds van de Wederpartij ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Webwinkelbestelling aan de Wederpartij terugbetalen, mits de Producten door H&C by Claudia zijn terugontvangen, dan wel door de Wederpartij is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. 

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN PRODUCTEN 

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van Producten plaats door verzending daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. 
 2. H&C by Claudia is gerechtigd om bestellingen van Producten in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Wederpartij zoals bedoeld in artikel 4, voor zover van toepassing, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Wederpartij in ontvangst is genomen. 
 3. Het risico van verlies en beschadiging van Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen. 
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren bestelde Producten in ontvangst en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan H&C by Claudia verschuldigde bedrag te voldoen.  
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is H&C by Claudia gerechtigd de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan H&C by Claudia verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij.  
 6. Indien een geleverd Product naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Wederpartij daarover binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek, een klacht bij H&C by Claudia in te dienen. 
 7. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor H&C by Claudia uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort. 
 8. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van H&C by Claudia worden geretourneerd. 
 9. H&C by Claudia staat ervoor in dat geleverde Producten voldoen aan de redelijke verwachtingen die de Wederpartij daaraan mag stellen (conformiteit). 
 10. Een aanspraak op basis van non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan H&C by Claudia toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van H&C by Claudia zijn uitgevoerd. 
 11. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op non-conformiteit indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

ARTIKEL 6. | DIENSTVERLENING 

 1. Voor zover bij het aangaan van de Overeenkomst niet is overeengekomen op welke data en tijden de Wederpartij deelneemt aan een Sessie, dient de Wederpartij zich daarvoor aan te melden op de door H&C by Claudia aangewezen wijzen. Aanmelding geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van H&C by Claudia.  
 2. Afmelding voor Sessies dient te geschieden uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de betreffende Sessie. In geval de Wederpartij zich niet tijdig afmeldt voor een Sessie, is H&C by Claudia gerechtigd de prijs van de Sessie in rekening te brengen zonder dat aanspraak wordt gemaakt op het inhalen van de Sessie. 
 3. H&C by Claudia spant zich in Sessies doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht of onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn een Sessie te verplaatsen. In geval H&C by Claudia een Sessie dient te verplaatsen, doet H&C by Claudia daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij. Vaststelling van de datum en tijd waarnaar een Sessie wordt verplaatst, geschiedt in onderling overleg. 
 4. De Wederpartij verklaart door deel te nemen aan een Sessie impliciet dat zij naar beste weten gezond is en fysiek en mentaal in staat is om daaraan deel te nemen en de instructies van H&C by Claudia zonder schade voor haar gezondheid op te volgen. De Wederpartij garandeert dat zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert, dat zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom zij niet in staat zou zijn om de Sessie te volgen en dat de Sessie niet schadelijk is voor haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Deelname aan Sessies geschiedt uitsluitend op eigen risico. 

ARTIKEL 7. | OVERMACHT 

 1. H&C by Claudia is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang zij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen of andersoortige problemen in verband met de Website, brand, ongeval of ziekte, transportbeperkingen, stroomstoringen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is. 
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 3. Indien H&C by Claudia bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.  

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. Tenzij dit onder omstandigheden niet redelijk is, is H&C by Claudia bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst H&C by Claudia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door H&C by Claudia in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.  
 2. Tenzij de Wederpartij volledig heeft betaald wat zij aan H&C by Claudia is verschuldigd, kan H&C by Claudia de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken. 
 3. Wederpartij maakt geen aanspraak op schadevergoeding indien H&C by Claudia de Overeenkomst ontbindt, terwijl de Wederpartij uit hoofde van wanprestatie aan H&C by Claudia de volledige overeengekomen prijs en eventueel bijkomende kosten verschuldigd blijft. 

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN 

 1. Het aanbod van H&C by Claudia vermeldt naast de eventuele prijs of eventuele (bijkomende) kosten, zoals verzendkosten aan de Wederpartij worden doorberekend. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is de Wederpartij gehouden tot volledige vooruitbetaling van het door haar aan H&C by Claudia verschuldigde, met dien verstande dat H&C by Claudia de Wederpartij in het kader van de levering van Producten niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. 
 3. H&C by Claudia is niet verplicht (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij haar reeds opeisbare betalingsverplichting tegenover H&C by Claudia nog niet is nagekomen.  
 4. Betalingen dienen op de door H&C by Claudia aangegeven wijze en op het daartoe aangegeven moment dan wel binnen de door H&C by Claudia aangegeven termijn te worden voldaan. 
 5. H&C by Claudia is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende factuur uitsluitend per e-mail te leveren. 
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in en is de Wederpartij vanaf die dag, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. 
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het bepaalde in de Wet Incassokosten. 

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. H&C by Claudia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, evenmin als voor een andere omstandigheid die niet aan H&C by Claudia kan worden toegerekend. 
 2. Alle informatie die door H&C by Claudia op welke wijze dan ook wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of behandeling ten aanzien van welke aandoening ook. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een arts vervangt. H&C by Claudia is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van de bedoelde informatie. De Diensten en Producten zijn geen vervanging van een medische behandeling. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van de Diensten en Producten en de andere haar ter kennis gekomen informatie afkomstig van H&C by Claudia. H&C by Claudia aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 
 3. Bij lichamelijke en psychische klachten, alsook twijfel bij gebruik van de Diensten of Producten, raadt H&C by Claudia aan om een arts te raadplegen. H&C by Claudia is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder mede begrepen emotionele en fysieke schade, verergering van klachten en schade voortvloeiend uit beslissingen die de Wederpartij, al dan niet in overleg met H&C by Claudia, heeft genomen. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door haar ter zake gemaakte keuzes, haar eigen gedrag en de consequenties die daaraan zijn verbonden, zowel gedurende de Overeenkomst als daarna. 
 4. H&C by Claudia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet door de Wederpartij naar aanleiding van de Dienstverlening of het gebruik van Producten behalen van resultaten. Ter zake verbindt H&C by Claudia zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. 
 5. Mocht H&C by Claudia ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft H&C by Claudia te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient H&C by Claudia hiertoe in de gelegenheid te stellen. Doet de Wederpartij dit niet, dan vervalt wat dat betreft alle aansprakelijkheid van H&C by Claudia. 
 6. De aansprakelijkheid van H&C by Claudia is, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van H&C by Claudia, beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van H&C by Claudia betrekking heeft. 
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover H&C by Claudia een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. 
 8. De Wederpartij vrijwaart H&C by Claudia van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan H&C by Claudia toerekenbaar is. 
 9. In geval van een consumentenkoop reiken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. H&C by Claudia behoudt zich alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom voor op de inhoud van de Website en Sessies, evenals op de andere door haar verstrekte informatie waarop van rechtswege intellectueel eigendomsrecht van H&C by Claudia rust. 
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de goederen als bedoeld in het vorige lid te gebruiken voor andere doeleinden dan uitsluitend persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Gebruik van de goederen is alleen toegestaan voor de doeleinden waarvoor deze, gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst, aan de Wederpartij beschikbaar zijn gesteld. Het kopiëren, verspreiden, (publiekelijk) delen, verkopen en in licentie geven van de bedoelde goederen is niet toegestaan. 
 3. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft H&C by Claudia het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, evenals een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 12. | ALGEMEEN KLACHTBELEID 

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door H&C by Claudia dienen binnen een redelijke termijn nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, mondeling te worden ingediend bij H&C by Claudia. 2
 2. Bij H&C by Claudia ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 3. Indien de klacht, in het kader van een Webwinkelbestelling, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Wederpartij het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/). 

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN 

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Voordat een eventueel beroep op de rechter of geschillencommissie als bedoeld in artikel 12.3 wordt gedaan, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg op te lossen. 
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van H&C by Claudia een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Wederpartij is gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen nadat H&C by Claudia Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door haar aangewezen rechter te willen procederen. 
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen. 

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten